รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย A -54กก. 58
2 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย B 54-58กก. 32
3 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย C 58-63กก. 26
4 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย D 63-68กก. 18
5 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย E 68-74กก. 18
6 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย F 74-80กก. 12
7 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย G 80-87กก. 8
8 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย H +87กก. 8
9 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง A -46กก. 39
10 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง B 46-49กก. 28
11 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง C 49-53กก. 26
12 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง D 53-57กก. 16
13 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง E 57-62กก. 25
14 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง F 62-67กก. 13
15 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง G 67-73กก. 7
16 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง H +73กก. 7
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
17 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A) 10-14ปี คู่ผสม 7
18 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B) 15-17ปี คู่ผสม 2
19 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (C) +18ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
20 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (A) 10-14ปี ทีม 5
21 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B) 15-17ปี ทีม 3
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
22 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) 10-14ปี ชาย 13
23 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) 10-14ปี หญิง 11
24 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B) 15-17ปี ชาย 10
25 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B) 15-17ปี หญิง 3
26 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C) +18ปี ชาย 6
27 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C) +18ปี หญิง 5
ประเภทพุมเซคู่ผสม
28 พุมเซคู่ผสม (1) สายสี (A) -11ปี คู่ผสม 16
29 พุมเซคู่ผสม (1) สายสี (B) 12-14ปี คู่ผสม 9
30 พุมเซคู่ผสม (2) สายดำแดง (A) -11ปี คู่ผสม 13
31 พุมเซคู่ผสม (2) สายดำแดง (B) 12-14ปี คู่ผสม 12
32 พุมเซคู่ผสม (3) สายดำ (C) 15-17ปี คู่ผสม 12
33 พุมเซคู่ผสม (3) สายดำ (D) 18-30ปี คู่ผสม 8
ประเภทพุมเซทีม
34 พุมเซทีม (1) สายสี (A) -11ปี ทีมชาย 11
35 พุมเซทีม (1) สายสี (A) -11ปี ทีมหญิง 8
36 พุมเซทีม (1) สายสี (B) 12-14ปี ทีมชาย 2
37 พุมเซทีม (1) สายสี (B) 12-14ปี ทีมหญิง 4
38 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (A) -11ปี ทีมชาย 5
39 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (A) -11ปี ทีมหญิง 6
40 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (B) 12-14ปี ทีมชาย 6
41 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (B) 12-14ปี ทีมหญิง 7
42 พุมเซทีม (3) สายดำ (C) 15-17ปี ทีมชาย 4
43 พุมเซทีม (3) สายดำ (C) 15-17ปี ทีมหญิง 7
44 พุมเซทีม (3) สายดำ (D) 18-30ปี ทีมชาย 4
45 พุมเซทีม (3) สายดำ (D) 18-30ปี ทีมหญิง 3
ประเภทพุมเซเดี่ยว
46 พุมเซเดี่ยว (1) สายสี (A) -11ปี ชาย 41
47 พุมเซเดี่ยว (1) สายสี (A) -11ปี หญิง 37
48 พุมเซเดี่ยว (1) สายสี (B) 12-14ปี ชาย 17
49 พุมเซเดี่ยว (1) สายสี (B) 12-14ปี หญิง 21
50 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (A) -11ปี ชาย 24
51 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (A) -11ปี หญิง 26
52 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (B) 12-14ปี ชาย 23
53 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (B) 12-14ปี หญิง 27
54 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (C) 15-17ปี ชาย 13
55 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (C) 15-17ปี หญิง 25
56 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (D) 18-30ปี ชาย 6
57 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (D) 18-30ปี หญิง 6
58 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (E) 31-40ปี ชาย 5
59 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (E) 31-40ปี หญิง 4
60 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (F) +41ปี ชาย 2
61 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (F) +41ปี หญิง 3